STANOVY

I.

Název a sídlo spolku

Název:           Rodiče dětem při ZŠ Husovo náměstí Benátky nad Jizerou, z. s.

IČ.                   270 30 211

Sídlo:             Husovo náměstí 55/5, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou

Datum vzniku:         13. 4. 2006

Datum zápisu:         1. 1. 2014

Spisová značka:       L 16652 vedená u Městského soudu v Praze

Právní forma:          Spolek

II.

Účel spolku

 1. Účelem spolku je hájit práva, potřeby a zájmy dětí, spolupracovat se školou při vzdělávání a výchově dětí, nabízet a realizovat aktivity za účelem smysluplného trávení volného času dětí a podílet se na organizování školních akcí.
 2. Pro naplňování výše uvedeného účelu může spolek provozovat činnost v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
 3. Spolek je dobrovolný, nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy a jiných organizacích. Pro dosažení svých cílů s nimi však může spolupracovat.
 4. Spolek sdružuje rodiče, zákonné zástupce a přátelé dětí, kteří se zajímají o výchovu, vzdělávání a trávení volného času dětí ve škole i mimo školu.
 5. Spolek je právnickou osobou.

III.

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší patnácti let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a ztotožňují se s cíli spolku.
 2. Členem spolku se stane rodič, případně zákonný zástupce dítěte, které je právoplatně přijato ke vzdělávání na Základní škole Husovo náměstí Benátky nad Jizerou a který o členství ve spolku projevil zájem. Nemůže to být „automatické“ členství.
 3. Evidenci členů vede výbor spolku.
 4. Členství zaniká:
  a) úmrtím člena
  b) zrušením právnické osoby
 5. c) vystoupením člena na základě písemného oznámení adresované výboru spolku
 6. d) zánikem spolku
 7. e) vyloučením člena valnou hromadou
 8. f) neprojeví-li rodič či zákonný zástupce dítěte po skončení jeho školní docházky na Základní škole Husovo náměstí Benátky nad Jizerou zájem se i nadále sdružovat ve spolku.

IV.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
  a) podílet se na činnosti spolku, zejména se účastnit jednání valné hromady a účastnit se hlasováním na jejím rozhodování
  b) volit orgány spolku
  c) být volen do orgánů spolku
  d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření
 2. Člen má povinnost zejména:
  a) dodržovat stanovy sdružení
  b) podle svých možností se aktivně podílet na plnění cílů sdružení
  c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení
  d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
  e) dbát na to, aby svým jednáním nepoškozoval zájmy a dobré jméno spolku.

V.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  a) valná hromada jako orgán nejvyšší,
 2. b) výbor jako orgán výkonný,
 3. c) předseda jako orgán statutární.

VI.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 3. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jedenou ročně.
 4. Valná hromada zejména:
  a) rozhoduje o změnách stanov spolku
  b) schvaluje závěrku hospodaření
  c) stanoví pravidla volby členů výboru prostřednictvím třídních schůzek
  d) rozhoduje o zrušení spolku
  e) rozhoduje o zrušení členství
  f) rozhoduje o výši členských příspěvků
 5. Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomna většina členů spolku. Není-li schopna usnášet se, výbor spolku svolá pozvánkou novou schůzi do 15 dnů od předchozího zasedání a toto se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se mělo konat původní zasedání. Usnesení na tomto zasedání může přijmout za libovolné účasti.
 6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční počet všech členů spolku.
 8. Změnit pořad zasedání valné hromady tak jak byl ohlášen, lze jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 9. Zasedání valné hromady vede předseda spolku a není-li přítomný, jiný člen spolku, pověřený výborem.
 • O rozhodnutích přijatých na zasedání valné hromady pořizuje valnou hromadou pověřený člen spolku zápis, který ověřuje předseda.

VII.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je statutárním a výkonným orgánem spolku.
 2. O počtu jeho členů rozhoduje valná hromada s přihlédnutím k počtu otevřených tříd na ZŠ.
 3. Členství ve výboru vzniká a zaniká podle pravidel uvedených v článku VI. článek 4. písmeno c) těchto stanov
 4. Členy výboru mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené za úmyslný trestný čin a mají morální předpoklady, že budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena výboru spolku.
 5. Členství ve výboru spolku zaniká:
  a) úmrtím člena
  b) vzdáním se funkce na základně písemného sdělení adresovaného výboru spolku
  c) odvoláním člena podle pravidel uvedených v článku VI. článek 4. písmeno c) těchto stanov.
 6. Výbor spolku si ze svých členů volí předsedu. Předseda svolává a řídí schůze výboru.
 7. Výbor zejména:
  a) volí ze svých členů předsedu výboru
  b) koordinuje činnost sdružení
  c) vede agendu valné hromady a seznam členů spolku
 8. d) předkládá valné hromadě zprávy o činnosti spolku a strategický plán spolku na období tří let.
 9. Výbor spolku je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 • Rozhodnutí výboru je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru. V případě nerozhodného výsledku rozhoduje hlas předsedy spolku. Zápis ze schůze výboru podepisuje předseda a zapisovatel.

VIII.

Předseda

 1. Předseda zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
 2. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru spolku.
 3. Předseda rozhoduje o běžných záležitostech spolku, rozsah jeho pravomocí stanoví výbor spolku.
 4. Předsedu volí výbor spolku.
 5. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady či výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.

IX.

Zásady hospodaření

 1. Zdroji majetku jsou zejména:
  a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  b) příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
  c) členské příspěvky
  d) dotace z rozpočtu státu, krajů a obcí
 2. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.

X.

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:
  a) Rozhodnutím valné hromady spolku o jeho zrušení nebo sloučení s jiným spolkem
  b) zrušením soudem podle § 268 zákona č. 89/2013 Sb. Občanského zákoníku.

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může vydat organizační a jednací řád spolku.
 2. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
 3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 8. 12. 2016. Znění těchto stanov je účinné od 8. 12. 2016.

V Benátkách nad Jizerou dne 8. 12. 2016

Předseda spolku

Ing. Jana Nopová

 

 

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz