Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště slouží všem žákům, rodičům i pedagogům a snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.
 
Hlavní cíle školního poradenského pracoviště
 
 • přiblížení poradenských služeb žákům, rodičům i pedagogům;
 • zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto dětí;
 • prevence rizikového chování (závisloti, agresivita, šikana, rasismus apod.);
 • omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, průběžná a dlouhodobá péče o děti s prospěchovými potížemi;
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky;
 • poskytování služeb kariérového poradenství společně s kariérovým vzděláváním a poskytováním informací o možnostech kariérového uplatnění po ZŠ;
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka.

Informace a citlivé údaje o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrné.

Výchovná poradkyně pro I. stupeň: Mgr. Jaroslava Pivničková

tel.: 326 316 319 (přepojeni ze sekretariátu)
pracovna: učebna č. 36, 1. patro
konzultace po předchozí telefonické nebo elektronické dohodě
 • eviduje integrované žáky I. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s třídními učiteli koordinuje tvorbu a dodržování jejich individuálních vzdělávacích plánů
 • poskytuje ostatním pedagogickým pracovním poradenství v oblasti včasného zachycení žáků se speciálním vzdělávacími potřebami
 • sleduje nové informace a možnosti vzdělávání v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, předává tyto informace ostatním pedagogickým pracovníkům

Výchovná poradkyně pro II. stupeň: Ing. Pavla Zadáková

tel.: 326 316 319 (přepojení ze sekretariátu)
konzultace po předchozí telefonické nebo elektronické dohodě
pracovna: kabinet fyziky a chemie, 3. patro
 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků: přehled o nabídce dalšího vzdělávání (učiliště, střední školy) a možnostech uplatnění na trhu práce, pomoc při vyplňování přihlášek na další stupeň škol atd.
 • eviduje integrované žáky II. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s třídními učiteli koordinuje tvorbu a dodržování jejich individuálních vzdělávacích plánů
 • spolupracuje s třídními učiteli i ostatními pedagogy, poskytuje jim informační a metodickou pomoc v oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní metodička prevence: Mgr. Zuzana Sovová

tel.: 326 316 319 (přepojení ze sekretariátu)
konzultace: středa 15:00 – 15:45 (nebo po předchozí telefonické nebo elektronické dohodě)
pracovna: sborovna, 2. patro
 • koordinace tvorby a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 • příprava a koordinace aktivit v rámci prevence sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, závislostí, zneužívání atd.)
 • zajištění spolupráce školy a dalších organizací působících v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • metodické vedení a zprostředkovávání vzdělávání pro ostatní pedagogy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • poradenství pro žáky s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování a jejich rodiče

Školní psycholožka: Mgr. Blanka Zemanová

mobil: 777 878 459 (pouze středa a čtvrtek)
konzultační hodiny: středa 7.30 – 17.00, čtvrtek 7.30 – 17.00
pracovna: 1. patro vpravo od vstupního schodiště 
Rodičům doporučujeme konzultaci si předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.

Od 1. ledna 2012 působila na naší škole školní psycholožka v rámci projektu RAMPS – VIP III, Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III. Tento projekt byl zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními speciálními pedagogy a školními psychology a dalšími odbornými pracovníky.

Od 1.6.2014 je školní psycholožka již přímo zaměstnancem školy. Financování bylo v letech 2014 – 2016 zajištěno z Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních. V současnosti  je zařazena do financování z Operačního programu EU  Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci tzv. šablony Školní psycholog- personální podpora ZŠ.

Školní psycholožka:

 • poskytuje dětem zázemí, kam se mohou obrátit se svými starostmi
 • věnuje se diagnostické, metodické, podpůrné a terapeutické práci se žáky, pedagogy i rodiči
 • nabízí pomoc dlouhodobého charakteru i intervenci v aktuálních krizových situacích
 • nabízí jednorázové konzultace i dlouhodobou pravidelnou spolupráci při výukových výchovných či vztahových potížích
 • pomáhá budovat dobře fungující třídní komunitu a pozitivní klima ve škole

Školní speciální pedagožka: Mgr. Alice Biolková

mobil: 777 878 459 (pondělí až středa)
e-mail: specialnipedagog@1-zsbenatky.cz
konzultační hodiny:pondělí 7:30- 12:00, úterý 7:30-17:00, středa 7:30-14:30
pracovna: 1. patro vpravo od vstupního schodiště
Rodičům doporučujeme konzultaci si předem telefonicky nebo e-mailem domluvit.

Školní speciální pedagožka:

 • pracuje individuálně i skupinově se žáky a zaměřuje se na jejich aktuální vzdělávací potřeby
 • provádí orientační speciálně-pedagogickou diagnostiku (v oblasti čtení, psaní
  a matematiky)
 • vede předměty speciálně-pedagogické péče
 • nabízí konzultace žákům, rodičům i pedagogům
 • poskytuje podporu žákům, rodičům i pedagogům při tvorbě IVP a plánu pedagogické podpory
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně pedagogickým centrem
  a dalšími specializovanými pracovišti

Spolupracujeme s dalšími poradenskými zařízeními:

Pedagogicko psychologická poradna Mladá Boleslav
tel. 326 731 066
mob: 731 417 226
e-mail: mladaboleslav@pppsk.cz
adresa: Václavkova 1040, Mladá Boleslav
https://pppstredoceska.cz/pracoviste/pedagogicko-psychologicka-poradna-mlada-boleslav/

Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav Na Celně
tel. 326 726 053
mob.: 602 549 296
e-mail: spcmb@skolanacelne.cz adresa: Na Celně 2, Mladá Boleslav
https://www.skolanacelne.cz/spc/co-nabizime/

Středisko výchovné péče Mladá Boleslav
tel. 313 537 404
mob. 773 765 387
e-mail: ambulancemb@klicov.cz
adresa: Ambulantní oddělení Mladá Boleslav, Tovačovského 163/7, Mladá Boleslav 
https://www.klicov.cz/ambulantni-oddeleni-mlada-boleslav/

Důležité odkazy
Náš YouTube kanál
Ukázky z fotogalerie
Kontaktní údaje

ZŠ Benátky nad Jizerou,
Husovo náměstí 55
294 71 Benátky nad Jizerou

GPS
50.2915497N, 14.8244208E

IČ: 70997501
IZO: 102326657
RED_IZO: 600049078
Datová schránka: mm9mjmm
č.ú.: 51-6902130207/0100

Podatelna
sekretariat@1-zsbenatky.cz